Járványügyi protokoll, frissítve - 2021/22

Coronavirus Emoji Be Amazed - Free image on Pixabay 

 

 

 

 

 

INTÉZMÉNYI PROTOKOLL A 2021/2022. TANÉVBEN,

A JÁRVÁNYÜGYI HELYZETBEN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁSRENDRŐL

 

 

INTÉZMÉNYI PROTOKOLL A 2021/2022. TANÉVBEN,

A JÁRVÁNYÜGYI HELYZETBEN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁSRENDRŐL

                                                                                                       

 

 

Tartalomjegyzék

 

Tartalomjegyzék. 2

BEVEZETÉS. 3

FELKÉSZÜLÉS A NEVELÉSI ÉVRE, A TANÉVKEZDÉSRE. 4

AZ INTÉZMÉNYI ÉLET, RENDEZVÉNYEK, KIRÁNDULÁSOK. 4

EGÉSZSÉGÜGYI SZEMPONTBÓL BIZTONSÁGOS KÖRNYEZET KIALAKÍTÁSA.. 7

Visszatérés az iskolába. 8

ÉTKEZTETÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK. 9

ISKOLA- EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS SZABÁLYAI 10

TANULÓI HIÁNYZÁSOK KEZELÉSE. 11

TEENDŐK BETEG SZEMÉLY ESETÉN.. 11

INTÉZKEDÉSEK FERTŐZÉSSEL ÉRINTETT INTÉZMÉNYEK ESETÉBEN.. 12

KOMMUNIKÁCIÓ.. 13

 

 

 

 

 

 

Az intézményi protokoll az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkársága által kiadott Intézkedési tervvel összhangban készült, az intézményi sajátosságok figyelembevételével, kiegészítve, kibővítve.

Az intézményi járványügyi protokoll az aktuális járványhelyzet figyelembevételével folyamatosan frissítésre kerül.

Az intézményi protokoll módosításig, vagy visszavonásig marad érvényben, a módosításra a járványügyi helyzet alakulásától függően, a tapasztalatok figyelembevételével, valamint az EMMI vonatkozó új utasításait követve kerülhet sor.

Az Intézmény diákjai a protokoll előírásait az első tanítási napon, osztályszinten megbeszélték.

Az intézményi protokoll intézkedései minden érintett számára kötelező érvényűek.

Minden olyan kérdésben, amit jelen protokoll nem szabályoz, a Házirend rendelkezései érvényesek.

 

BEVEZETÉS

Az iskola vezetése a 2020 nyarán megkezdte a biztonságos tanévkezdéshez szükséges előkészületeket, valamint intézményi protokolljának kidolgozását arra az esetre, ha ismételten tantermen kívüli, digitális munkarend bevezetése válna szükségessé.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkársága által (2020. augusztus 17. – én) kiadott intézkedési terv megjelenését követően, annak tartalmához és szerkezetéhez igazítottuk saját protokollunkat.

A járványügyi protokoll előírásainak betartása mindannyiunk közös érdeke és felelőssége. Nagy fegyelmezettséget, türelmet és odafigyelést igényel a diákoktól és az Intézmény minden dolgozójától.

 

 

 

 

 

FELKÉSZÜLÉS A NEVELÉSI ÉVRE, A TANÉVKEZDÉSRE

Az épület teljes körű fertőtlenítő takarítása minden tanév elején megtörténik. 2020. szeptember elsejétől az esti takarítón túl, nappal négy fő takarítót alkalmazunk napi 8 órában, annak érdekében, hogy a napközbeni többszöri fertőtlenítő takarítás is biztosított legyen.

Az Intézmény bejáratánál érintésmentes, vírusölő kézfertőtlenítő gél adagolót helyeztünk el. További adagolókat vásároltunk és helyezünk el minden olyan területen, ahol a kézfertőtlenítés fokozottan szükséges.

Kézfertőtlenítő gél adagoló kerül elhelyezésre: a bejáratnál, a titkárságnál, a könyvtár, az ebédlő bejáratánál, az informatika tanteremben, a tornateremben, az orvosi váróban és minden tanteremben.

Az ebédlőben, valamint az Intézmény minden mellékhelyiségében vírusölő hatású kézmosó folyadék kerül az adagolókba.

Az Intézmény bejáratainál, belépéskor mindenki köteles kezet fertőtleníteni.

A szülők támogatását kérjük abban, hogy gyermekük számára napi szinten biztosítsanak kisebb kiszerelésű, vírusölő kézfertőtlenítő gélt, amit a diák, minden tanóra után, ebédelés előtt és bármely egyéb szükséges esetben használni tud.

 

AZ INTÉZMÉNYI ÉLET, RENDEZVÉNYEK, KIRÁNDULÁSOK

Intézményünkben az első tanítási óra 8.30 órakor kezdődik.

A tanulók, az egyesével történő sorban állást követően, 7.30 órától a főbejárati kapun keresztül léphetnek be az Intézménybe.

A belépést az Intézmény pedagógusai felügyelik, napi beosztás szerint.

Az intézményben a maszk viselését mindig az érvényben lévő szabályok határozzák meg.

Kérjük a kedves szülőket, hogy minden gyereknél legyen saját névvel ellátott kulacs. Ezek a víztartók ne legyenek üvegből, mert az könnyen törik.

A belépést ügyeletes tanár ellenőrzi.

Intézményünkben a legnagyobb nehézséget az osztályok keveredésének, valamint a folyamatos teremcseréknek a kiiktatása jelenti, hiszen a két tanítási nyelvű képzésből adódóan, nagyon sok óra csoportbontásban zajlik. A tantermeken kívüli közösségi terekben lehetőség szerint betartjuk és betartatjuk az előírt védőtávolságot. Az épületen kívül töltött szünetekben ("kinti szünet") a diákok levegőzését a teraszokat is igénybe véve, a nagyobb csoportosulásokat elkerülve oldjuk meg.

A tanítási óráinkat a megváltozott helyzethez igazítjuk.

A testnevelés órákat lehetőség szerint a szabadban tartjuk, és mellőzzük a testi kontaktust igénylő feladatokat. Lehetőség szerint biztosítjuk a 1,5 méteres védőtávolságot. A testnevelés órák előtt és után az öltözőben a csoportosulás elkerülése érdekében a testnevelőtanárok megfelelő módon szervezik az órák kezdését, befejezését, lehetővé téve az öltözők kisebb létszámú használatát. Kérjük a testnevelők utasításának pontos betartását.

Kérjük, hogy a diákoknál legyen melegítő, a kültéri órákhoz alkalmas felszerelés!

A kötelezően választható testnevelés órákra vonatkozó felmentési kérelmek leadási határidejét a Tanév rendje tartalmazza.

Tanári ügyeleti rendszerünket úgy alakítjuk át, hogy az épület minden részében figyeljék kollégáink, hogy ne alakuljon ki tanulói csoportosulás.

A tanári ügyeleti rendszer 2020. szeptember 1-jétől működik.

Diákjainkat arra kérjük, hogy saját és társaik egészségének megóvása érdekében, lehetőleg érkezéskor és távozáskor se csoportosuljanak.

A tantermeket szünetekben szellőztetjük, és az ablakokat, ameddig az időjárás engedi, a tanítási órák ideje alatt is nyitva tartjuk.

A folyosókat folyamatosan szellőztetjük.

A klímaberendezések használatát a szükséges minimumra korlátozzuk.

Diákjainkat arra kérjük, hogy az óraközi szüneteket az előírtaknak megfelelően az udvaron, a teraszon vagy a szellőztetett tantermükben töltsék.

Pedagógusaink számára lehetővé tesszük, hogy az őszi és a tavaszi időszakban jó idő esetén, bizonyos órákat (pl. osztályfőnöki, ének-zene, stb.) az iskola udvarán tartsanak meg.

A programok egy részét osztálykeretben valósítjuk meg. A belföldi tanulmányi kirándulások megszervezését az aktuális járványügyi helyzettől tesszük függővé. A külföldi tanulmyányi kirándulást, amíg a járványügyi helyzet nem változik, nem szervezünk.

A kapcsolattartás formái közül az írásban, vagy telefonon történő megkeresést kérjük az osztályfőnököktől, a pedagógusoktól és a szülőktől.  A szülői értekezleteket, fogadó órákat a járvány helyzettől függően jelenléti formában vagy online szervezzük meg.

Az írásos tájékoztatókat e-mailen, a Kréta rendszerén belül, és az SZM blogon (szmblog.blog.hu) juttatjuk el minden szülőhöz. A szülőket az osztályfőnök az „osztálycsoportba” eljuttatott információk révén tájékoztatja.

Az online konzultációkkal és az esetlegesen később bevezetendő hibrid, illetve online oktatással kapcsolatban a következő intézkedések születtek:

 

  1. Online konzultációk:

Amennyiben  az osztályból legalább 5 diák hiányzik, online konzultációt tartunk, magyarból, matematikából, történelemből, scienceből és az angol nyelvből hetente egy-egy online órát tartunk. Ezt osztályonként egy szaktanár tartja. Az időpontokat az órarendet figyelembe véve a szaktanár, tanító jelöli ki. Erről a mozanaplón keresztül ad tájékoztatást a tanár.

Ezt a fajta felzárkóztatást további intézkedésig kizárólag a betegségből lábadozó, illetve karanténba került diákok vehetik igénybe. 

 

  1. A hibrid oktatásakkor kerül bevezetésre, ha egy adott osztálybana diákok legalább fele hiányzik. Felsőben az angol, magyar és matematika oktatást csoportbontások szerint oldjuk meg, úgy, hogy az egyik szaktanár az iskolában tartózkodó diákoknak tart személyes órát, a másik párhuzamosan ugyanezt teszi online, órarend szerint. Alsóban a tanítók osztják fel maguk között, hogy az adott napon melyikük tartja online illetve személyesen az órát.

 

  1. Online oktatásraakkor kerülhet sor - osztályszinten vagy iskolai szinten - ha erről határozat formájában utasítást kapunk. Akialakitott online órarend szerint tartjuk meg az órákat.

Amennyiben csak egy-egy osztály tanul online, akkor csak a közismereti órákat tartjuk meg.

A 2. és 3. pontban foglaltakról külön tájékoztatást küldünk, melyben leírjuk a tanítás részletes menetét.

Egy esetleges újabb, tantermen kívüli digitális munkarend bevezetése esetére, a tanév rendjének „B” változatával készülünk oly módon, hogy minden olyan esetben, amikor lehetséges, az elmaradt program helyett egy másik, online formában megvalósítható alternatívát kínálunk. A Tanév rendje mindkét változatát az Intézmény Munkaterve tartalmazza.

 

EGÉSZSÉGÜGYI SZEMPONTBÓL BIZTONSÁGOS KÖRNYEZET KIALAKÍTÁSA

Az Intézményt kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató tanuló látogathatja.

Az oktatásban és nevelésben, illetve az Intézmény működtetésében csak egészséges, tünetmentes dolgozó vehet részt.

A szülőket arra kérjük, hogy amennyiben gyermeküknél tüneteket észlelnek, a Nemzeti Népegészségügyi Központ aktuális eljárásrendje alapján gondoskodjanak orvosi vizsgálatról.

A szülő köteles az Intézményt 24 órán belül értesíteni, ha gyermekénél koronavírus-gyanú, vagy igazolt fertőzés áll fenn.

Kérjük, hogy amennyiben egy háztartásban élő családtag Covid/Delta fertőzőtt , illetve annak gyanúja merül fel, ne jöjjön iskolába a diák 10 napig.

  Abban az esetben, ha az iskolánkba járó diák családja értesíti az intézményünket, illetve amennyiben bebizonyosodik, hogy az intézménnyel jogviszonyban álló tanuló, pedagógus vagy egyéb személy koronavírus tesztje pozitív, akkor iskolánknak értesítenie kell a Nemzeti Népegészségügyi Központot, továbbá tájékoztatnia kell az EMMI Köznevelésért Felelős Államtitkárságát.

  • Az adatok alapján az EMMI és a Nemzeti Népegészségügyi Központ közösen megvizsgálja, hogy szükséges-e elrendelni az intézményben más munkarendet. 
  • Az eljárásrend szerint csak az iskola vezetése, osztályfőnöke értesítheti, és csak az adott osztály szüleit a megbetegedésről.A fertőzött személy személyiségi jogai miatt, az ő nevét, adatait nem lehet nyilvánossá tenni.  
  • Az iskolánkban a tantermen kívüli, digitális munkarend bevezetéséről kizárólag az Operatív Törzs dönthet, melyről (mely 2-5 nap is lehet) tájékoztatást kapunk. A tanulók a tantermen kívüli, digitális munkarend elrendelését követő naptól az intézményt oktatási célból nem látogathatják. Amikor pedig az átállást okozó állapot megszűnik, az iskolánk jelzést kap arra, hogy térjen vissza a normál munkarend szerinti oktatás folytatására.
  • A további népegészségügyi döntéseket a Nemzeti Népegészségügyi Központ, és az érintett szervezetek hozzák meg és hajtják végre. Ennek megfelelően koronavírus érintettség esetén az iskolánkban csak az Oktatási Hivatal rendelhet el rendkívüli szünetetAz iskola vezetésének nincs hatásköre arról dönteni, hogy egy érintett osztály karanténba kerüljön.
  • Az iskola részére kötelezően követendő a fenti intézkedési terv.

 

Hasonlóan, az Intézmény minden dolgozója haladéktalanul jelezni köteles az Intézmény vezetőjének, ha esetében koronavírus fertőzés, vagy annak gyanúja áll fenn.

A felnőttek fertőzöttsége esetén az iskolavezetés tájékoztatja az érintett osztályba járó diákok szüleit a megbetegedésről.

Visszatérés az iskolába

Az iskola csak orvosi igazolással, vagy két negatív teszttel rendelkező gyermeket, felnőttet fogadhat újra.

Eljárás kontakt személy esetén:

Az Országos Tisztifőorvos (2021.március) rendelkezése értelmében a beoltott személyek   (2 oltás) nem számítanak kontakt személynek, így a járványügyi korlátozó intézkedéseket rájuk nem kell alkalmazni.

A beoltatlan kontakt személyek, amennyiben közvetlen környezetükben Covid -19 fertőzés fordul elő, 2 negatív, hivatalos orvosi mintavétellel végzett PCR teszt birtokában és orvosi igazolással jöhetnek iskolába. Negatív teszt és orvosi igazolás hiányában 10 napos otthoni karantén után vehetnek újra részt a jelenléti oktatásban.

 

Az egészségügyi szempontból biztonságos környezet érdekében, az épület folyamatos tisztán tartását és a fertőtlenítését folyamatosan biztosítjuk.

A fertőzés elterjedése megakadályozására, napközben a folyosót is többszőr fertőtlenítőszerrel mossák fel, és a porszívózást is naponta többszőr végzi a tisztasági személyzet. A mennyiben beigazolódott fertőzött személy járt az épületben teljes körű fertőtlenítést végeztetünk a Hungaro Chemicals Kft.-vel

Az iskolaorvos és a védőnő munkavégzéséhez védőeszközöket és érintésmentes lázmérőket biztosítunk az osztályok részére.

Az Intézményben a tantermekbe klímaberendezés van beszerelve. A berendezések karbantartása szerződésben meghatározott rendszerességgel történik, fertőtlenítésüket a nyár végén elvégeztettük.

 

ÉTKEZTETÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

Az Intézmény ebédlőjében a takarítók fokozottan ügyelnek a tisztaságra és a rendszeres fertőtlenítésre, a környezet vírusmentességének megőrzésére.

Ebédelési lehetőséget 11.30 órától 14.30 óráig biztosítunk.

Étkezés előtt kötelező a kézfertőtlenítés, az ebédlő bejáratában elhelyezett automata kézfertőtlenítő gél adagolónál. Az ebédlő területén kézmosási lehetőséget is biztosítunk vírusölő kézmosó folyadékkal.

A diákoktól azt kérjük, hogy csak az ebéd elfogyasztásához szükséges időt töltsék az ebédlőasztalnál.

Az étkezésekhez poharat, és vizet a járványügyi készenlét időszaka alatt nem biztosítunk. Közös használatú eszközöket (pl. kancsó) nem helyezünk el az asztalokon.

Az evőeszközöket az ügyeletes tanár egyszer használatos védőkesztyűben osztja ki a diákok számára.

 A gyümölcsök alapos, folyóvizes lemosást követően kerülnek kiosztásra.

Az edények, evőeszközök, tálcák megfelelő hatásfokú fertőtlenítő mosogatását az Intézmény biztosítja.

Az ebédeltetést végző személyzet számára vírusölő hatású, alkoholos kézfertőtlenítő szert és kesztyűt biztosítunk.

A tanulóknak külsős cégtől rendelt étel átvételére nem biztosítunk lehetőséget.

ISKOLA- EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS SZABÁLYAI

Az iskola-egészségügyi ellátás során az egyéb egészségügyi ellátásra vonatkozó szabályokat tartjuk irányadónak. Ennek megfelelően, amennyiben az egészségügyi ellátás korlátozásának elrendelésére nem kerül sor, a szűrővizsgálatokat, és egyéb feladatokat maradéktalanul ellátjuk.

A járványügyi készültség időszakában az iskola-egészségügyi ellátás védőnői vonatkozásban az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX.3.) NM rendelet 3. sz. melléklete, az egyeztetett munkaterv, az oktatási intézményekre vonatkozó, valamint a járványügyi helyzetnek megfelelő eljárásrend alapján történik, amely feltételezi a pedagógus, a védőnő, az iskolaorvos és a tanuló folyamatos együttműködését.

A személyes találkozást igénylő teendők esetében a feladatok elvégzése a fenti járványügyi óvintézkedések (személyi higiéné, a használt eszközök fertőtlenítése, szellőztetés, zsúfoltság kerülése) figyelembe vételével történik.

A szűrővizsgálatok helyszínén az Intézmény biztosítja a szappanos kézmosás és a kézfertőtlenítés lehetőségét, gondoskodik a fertőtlenítőszeres takarításról és a gyakori szellőztetésről.

Amennyiben az egészségügyi ellátás során a tanulónál fertőzés tünetei észlelhetők, jelen protokoll „Teendők beteg személy eseténpontja szerinti intézkedések megtétele szükséges, amely egyidejűleg kiegészítendő a vizsgálatok felfüggesztésével, az orvosi szoba és az eszközök fertőtlenítésével, és alapos szellőztetéssel.

Máskor is, de most kiemelten fontos papírzsebkendő használata köhögéskor, tüsszentéskor, majd a használt zsebkendő szemetes kukába dobása és alapos kézmosás, esetleg kézfertőtlenítés. A papírzsebkendőt csak egyszer használjuk, használat után rögtön dobjuk ki, ne tegyük el későbbi használatra.

A személyes tárgyait mindenki csak saját maga használja! Kerülendő a tankönyvek, taneszközök közös használata, kölcsönadása, ételek megosztása, közös edényből ivás. A keletkező hulladékot mindenki a lehető leghamarabb dobja ki a szemetesbe!

A mosdókat minden tanóra alatt fertőtlenítik, takarítják a dolgozók, osztályváltások között a tantermek, szaktermek felületeit is, beleértve a számítógépek billentyűzetét. Mindenki kötelessége a takarítók munkájának segítése, kéréseinek tiszteletben tartása, az iskolaépületet mindenki fokozottan tartsa tisztán, a saját maga által termelt hulladékot dobja a szemétgyűjtőkbe!

 

TANULÓI HIÁNYZÁSOK KEZELÉSE

Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba tartozik tartós betegsége, vagy például immunszupprimált állapota miatt, és az erre vonatkozó orvosi igazolást bemutatja, igazolt hiányzásnak tekintjük.

Igazolt hiányzásnak tekintjük továbbá a tanuló részére elrendelt hatósági karantén időszakát. Ezen időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett kapcsolattartási és számonkérési forma mellett részt vehet az oktatásban.

A tanuló távolmaradásával kapcsolatos valamennyi szabály a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben foglaltak szerint érvényes.

 

TEENDŐK BETEG SZEMÉLY ESETÉN

Amennyiben egy tanulónál, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei észlelhetőek, haladéktalanul elkülönítjük, egyúttal értesítjük az iskolaorvost vagy az üzemorvost, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről.

Tanuló esetén a szülő/gondviselő értesítéséről is gondoskodunk, akinek a figyelmét felhívjuk arra, hogy feltétlenül keressék fel telefonon a tanuló háziorvosát és az orvos utasításai szerint járjanak el.

Az elkülönített tanuló felügyeletét ellátó személy számára a maszk kötelező.

Amennyiben felmerül a COVID/DELTA fertőzés gyanúja, a háziorvos, illetve a kezelőorvos jogosult erre vonatkozóan nyilatkozni.

Amennyiben fennáll a gyanú, az orvos kötelessége a Nemzeti Népegészségügyi Központ által kiadott aktuális eljárásrendnek megfelelően ellátni a beteggel kapcsolatos teendőket.

A tanuló az Intézménybe kizárólag orvosi igazolással térhet vissza.

Amennyiben krónikus betegséggel élő tanuló az új koronavírus okozta járványügyi helyzet miatt speciális eljárást, védelmet igényel, erről a kezelőorvosnak kell döntenie.

 

INTÉZKEDÉSEK FERTŐZÉSSEL ÉRINTETT INTÉZMÉNYEK ESETÉBEN

Annak érdekében, hogy az Intézmény felkészült legyen a tantermen kívüli digitális munkarend esetleges ismételt bevezetésére, a nevelőtestület kidolgozza erre vonatkozó protokollját is, és felkészül a zökkenőmentes átállásra.

Az Intézmény minden pedagógus számára tud biztosítani a digitális oktatásra alkalmas eszközt. A nevelőtestület minden tagja részére folyamatos belső továbbképzést szervezünk, melynek során a pedagógusok technikai, és módszertani segítséget kapnak a digitális oktatás egységesebbé, és hatékonyabbá tétele érdekében.

Célunk az, hogy az Intézmény minden pedagógusa technikailag és módszertanilag felkészült legyen az órarend szerinti, hatékony digitális oktatásra és számonkérésre.

A Nemzeti Népegészségügyi Központ tájékoztatja az EMMI Köznevelésért Felelős Államtitkárságát az Intézmény alapadatairól, amennyiben bebizonyosodik, hogy az Intézménnyel jogviszonyban álló tanuló, pedagógus vagy egyéb személy koronavírus tesztje pozitív. Az adatok alapján az EMMI és a Nemzeti Népegészségügyi Központ közösen megvizsgálja, hogy szükséges-e elrendelni az Intézményben más munkarendet.

Az Intézményben a tantermen kívüli, digitális munkarend bevezetéséről az Operatív Törzs dönt.

Az Intézmény haladéktalanul tájékoztatást kap a döntésről. Az átállást okozó állapot megszűnése után az Intézmény jelzést kap arra, hogy térjen vissza a normál munkarend szerinti oktatás folytatására. A további népegészségügyi döntéseket a Nemzeti Népegészségügyi Központ, és az érintett szervezetek hozzák meg és hajtják végre.

Tekintettel arra, hogy a tantermen kívüli, digitális munkarendben a nevelés-oktatás, a tanulási folyamat ellenőrzése és támogatása a pedagógusok és a tanulók online vagy más, személyes találkozást nem igénylő kapcsolatában elsősorban digitális eszközök alkalmazásával történik, arra kérjük a szülőket, hogy biztosítsák gyermekük számára az erre megfelelő eszközt.

A tanulók a tantermen kívüli, digitális munkarend elrendelését követő naptól az Intézményt oktatási célból nem látogathatják.

KOMMUNIKÁCIÓ

A járványügyi készültség idején kizárólag az Intézmény vezetője által közölt információk az irányadóak.

 

Budapest, 2021. szeptember 1.

 

                                                                                   Bach Zsuzsanna

                                                                                             Igazgató